Aquamarine ได้ถูกล้างสารปนเปื้อนมากแล้วในน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิที่จุดเดือด แต่ผู้ใช้ควรแช่น้ำก่อนใช้งาน 24 - 48 ชม. เพื่อให้วัสดุปรับแรงตึงของผิวน้ำให้ลดน้อยลงและให้น้ำลอดเข้าไปในช่องเล็กๆของวัสดุกรอง  และก่อนที่จะนำวัสดุเข้าสู่ช่องกรองของตู้ปลาหรือบ่อปลา การใช้งาน Bio Media สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Fixed Bed และ Moving Bed เพื่อใช้กรองถัดจากกรองหยาบ เพื่อให้ได้ผลดีควรมีช่องกรองอย่างน้อย 2 ช่องเพื่อใช้งานทั้ง 2 แบบควบคู่กัน

การใช้งานแบบ Moving Bed

  • นำหัวทรายที่ต่อออกซิเจนและวางไว้ด้านล่างของชั้นวัสดุเพื่อให้มีลมมากพอที่เป่าให้ AquaMarine สามารถหมุนอยู่ได้ในน้ำ

การใช้งานแบบ Fixed Bed

  • นำวัสดุกรองวางให้แน่นในช่องกรองและให้วัสดุกรองจมอยู่ในน้ำตลอดเวลา